Silver "Coho" Salmon

Silver Salmon aka "Coho" artwork.